1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma będzie mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Od stycznia kolejnego roku to będą musiały także mikroprzedsiębiorstwa.

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny do zbiór danych finansowych:

 • generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa
 • tworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych
 • zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres
 • posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Pomysł takiego trybu rozliczania się z podatków nie jest nowy: już w 2005 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zarekomendowała rozwiązanie pod nazwą Standard Audit File-Tax, z którego do tej pory skorzystało już wiele europejskich państw – od Wielkiej Brytanii poprzez Niemcy aż po Litwę czy Słowenię.

Jednolity Plik Kontrolny ma w założeniach Ministerstwa Finansów  znacząco uprościć, skrócić i zmniejszyć uciążliwość procesu kontroli podatkowej – zarówno z perspektywy kontrolerów, jak i przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, przy pomocy dostosowanego do przepisów systemu ERP, będą mogli automatycznie wygenerować JPK i przesłać go do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną albo tradycyjną pocztą na płycie CD bądź DVD. Wyeliminuje to konieczność przeprowadzania audytów przez pracowników kontroli skarbowej – nierzadko uciążliwych, długotrwałych i paraliżujących codzienną pracę. Kontrole mają mieć miejsce tylko wtedy, kiedy w elektronicznych plikach  wykryte zostaną nieprawidłowości. Dane przekazane w ujednoliconej formie będą mogły być poddane szybkiemu, automatycznemu sprawdzeniu, które błyskawicznie wykryje ewentualne problemy czy nieprawidłowości, kładąc tym samym kres nielegalnym praktykom takim jak wyłudzenia VAT albo unikanie opodatkowania.

Jak przygotować się do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

 1. Sprawdź,  jakiej wielkości jest Twoja firma

Obowiązek generowania JPK wprowadzany jest stopniowo – począwszy od największych przedsiębiorców. Aby należycie się z niego wywiązać, musisz sprawdzić, czy Twoja firma to mikro-, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo.

 1. Sprawdź,  jakie struktury musisz przygotować
 2. Sprawdź,  czy Twój system ERP umożliwia Ci wygenerowanie JPK

To bardzo ważne!  Jeśli jeszcze nie zaktualizowałeś swojego oprogramowania – zrób to jak najszybciej! Bez tego nie uda Ci się stworzyć Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 1. Sprawdź,  czy dysponujesz aktualnym podpisem kwalifikowanym

Podpis kwalifikowany to elektroniczny zamiennik własnoręcznego podpisu – jest on niezbędny do poprawnego przesłania JPK.

 1. Wygeneruj Jednolity Plik Kontrolny i przeprowadź testową wysyłkę

Ministerstwo Finansów udostępniło wszystkim przedsiębiorcom specjalne środowisko testowe, w którym możesz przeprowadzić próbną wysyłkę.

 

Jestem mikro-małym czy średnim przedsiębiorcą? Jakie struktury muszę wysyłać?

Określenie, do której z powyższych grup zalicza się Twoja firma, zależy od trzech czynników:

 • średniego rocznego zatrudnienia,
 • rocznego obrotu netto,
 • rocznej sumy aktywów bilansu.

Co grozi za niewysłanie JPK?

Potencjalne sankcje za brak przekazania JPK
Rodzaj i wysokość sankcji, które mogą (ale nie muszą) być nałożone na podatników za brak przekazania JPK właściwym organom podatkowym uzależniony jest od tego, czy obowiązek ten wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a
Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia w przypadku raportowania co miesiąc, bez wezwania, struktury JPK_VAT.
Wysokość kar grzywny uzależniona jest wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe informacje opracowane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2016 r.
Zwracamy Państwa uwagę, że warunkiem koniecznym przypisania podatnikowi odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) jest wykazanie umyślności działania podatnika. W konsekwencji, jeżeli przekazanie organom podatkowym JPK na żądanie lub przesłanie JPK_VAT jest niemożliwe z przyczyn od podatnika niezależnych (np. brak możliwości przesłania JPK_VAT ze względu na awarię serwerów Ministerstwa Finansów), to na podatnika nie może zostać nałożona kara grzywny.

 

 


Źródło: http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/jednolity-plik-kontrolny/